GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNDOKTER

1. Definities
1.1 Applicatie: de mobiele applicatie MijnDokter, onderdeel van MEDIA58 B.V., waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan artsen en zijn/haar patiënten gebruik kunnen maken. Via de mobiele applicatie kunnen patiënten medisch niet-urgente vragen (al dan niet voorzien van een foto) aan zijn/haar eigen huisarts stellen en/of online afspraken maken. Verder is er algemene informatie in verwerkt (video-instructiefilms en weblinks) ten behoeve van de patiënt.
1.2 Arts: de betreffende huisarts die zich aangemeld heeft om van de applicatie gebruik te maken.
1.3 MijnDokter:
MEDIA58 B.V.
Boulevard Bankert 632
4382 AC Vlissingen
1.4 gebruikersaccount: de account die voor de huisarts wordt aangemaakt op het moment dat hij zich heeft aangemeld. Dit account kan worden benaderd via een webbased dashboard.
1.5 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.6 Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen MijnDokter en de arts tot stand komt op het moment dat de arts zich heeft aangemeld.
1.7 Reactie: de reactie die een arts op de vraag van de patiënt geeft.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de huisarts en de patiënt wordt gesloten, waarbij de patiënt gebruik gaat maken van de diensten van de huisarts. Voor wat betreft het gebruik van de applicatie wordt de overeenkomst impliciet gesloten door invoer van een unieke code die door de arts aan de patiënt wordt verstrekt nadat de betreffende patiënt een verzoek hiertoe aan de arts heeft gedaan.
1.9 Partijen: huisarts en MijnDokter gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ´Partij´.
1.10 Patiënt: de betreffende persoon die zich voor het gebruik van de applicatie registreert, bij zijn/haar eigen huisarts aanmeld en die via de applicatie vragen van medische niet-urgente aard wenst te stellen. Of met de applicatie een online afspraak wenst te maken. Het begrip ‘patiënt’ wordt uitsluitend ter verduidelijking gebruikt om aan te geven wie van de applicatie gebruik maakt.
1.11 Vraag: de vraag van niet medisch-urgente aard die de patiënt via de applicatie ter beantwoording door de huisarts wil voorleggen. Deze kan tevens bestaan uit een foto ter verduidelijking van de klacht en/of –van een etiket van een medicijn waarvoor een herhaalrecept verzocht word.

2. Omschrijving Partijen en dienstverlening
2.1 MijnDokter is de provider van de applicatie.
2.2 MijnDokter exploiteert de applicatie die de mogelijkheid biedt voor een patiënt om binnen een beveiligde omgeving in contact te komen met zijn/haar eigen huisarts.
2.3 De patiënt heeft de mogelijkheid, doch niet de verplichting om via de applicatie vragen te stellen en/of een online afspraak te maken.
2.4 De arts wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de vraag van de patiënt.
2.5 De arts is vrij in de vorm waarin een reactie wordt gegeven en is daarbij niet beperkt tot email.
2.6 De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk om te bepalen wat de urgentie van
zijn/haar vraag is.

3. Gebruik applicatie
3.1 Het is arts/patiënt niet toegestaan om andere personen toegang tot de applicatie of zijn/haar account te geven.

4. Toegang tot en blokkering van de applicatie en het gebruikersaccount
4.1 Het is de arts niet toegestaan om de inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen.
4.2 MijnDokter is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik
van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de applicatie.
4.3 MijnDokter heeft het recht om de toegang tot de applicatie en/of het gebruikersaccount voor de arts tijdelijk te ontzeggen op het moment dat:
a. MijnDokter constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautoriseerde derde partijen gebruik maken of de mogelijkheid om gebruik te maken van inloggegevens die toegang tot de applicatie en/of daarin opgeslagen informatie, verlenen;
b. de arts MijnDokter op welke wijze dan ook heeft geïnformeerd van mogelijk ongeautoriseerd gebruik van de applicatie.
4.4 De arts erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de applicatie en/of gebruikersaccount op grond van artikel 4.4 inhoudt dat de applicatie en/of het gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de arts.
4.5 Indien het ongeautoriseerde gebruik van de applicatie zoals bedoeld in artikel 4.4
toerekenbaar is aan de arts, zal de arts MijnDokter vergoeden:
a. alle technische en administratieve kosten die MijnDokter te dien aanzien heeft moeten maken en nog zal moeten maken;
b. alle kosten die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van de applicatie.

5. Verplichtingen van de arts
5.1 De applicatie mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
5.2 De arts is verantwoordelijk voor alle gebruik van de applicatie, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de applicatie voor illegale doeleinden. De arts is in dit kader aansprakelijk jegens MijnDokter voor het gebruik van de applicatie.
5.3 De arts staat ervoor in dat:
a. alleen hij/zij toegang heeft tot de applicatie (i.c. het webbased dashboard);
b. de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de applicatie zullen uitsluitend worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
c. hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend gebruiker verwacht mag worden;
5.4 Het is de arts niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. 5.5 De arts draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de applicatie en gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken.
5.5 De patiënt zal MijnDokter alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de applicatie.

6. Rechten en Verplichtingen MijnDokter
6.1 MijnDokter spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de applicatie.
6.2 MijnDokter staat er niet voor in dat de applicatie of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
6.3 MijnDokter staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
6.4 MijnDokter is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
6.5 MijnDokter spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de applicatie. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de arts om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.
6.6 In geen geval garandeert MijnDokter:
a. onbelemmerde toegang tot de applicatie;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de applicatie;
d. de volledige betrouwbaarheid en veiligheid van de applicatie.
6.7 MijnDokter is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd, gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
6.8 MijnDokter is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de applicatie door de patiënt en de huisarts.
6.9 MijnDokter is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
6.10 MijnDokter heeft het recht om in de applicatie voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de applicatie of het gebruikersaccount van de arts bij onrechtmatig gebruik en/of opschorting van haar verplichtingen en/of na het einde van het gebruiksrecht op de applicatie en/of het gebruikersaccount, onmiddellijk wordt geblokkeerd.
6.11 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de applicatie worden aangekondigd.
6.12 MijnDokter is gerechtigd de applicatie te wijzigen en/of uit te breiden.
6.13 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van MijnDokter aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de arts, zal zo spoedig mogelijk aan de arts kenbaar worden gemaakt. De arts kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
6.14 MijnDokter is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de procedure die toegang tot de applicatie biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de arts jegens MijnDokter ontstaat. MijnDokter zal in een dergelijk geval de arts zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

7. Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk en verzuim
7.1 Onverlet hetgeen in artikel 4 is bepaald, heeft MijnDokter tevens het recht de applicatie (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, indien de arts enige verplichting jegens MijnDokter niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van één van de verplichtingen.
7.2 Voor de gevolgen van het vorige lid van dit artikel zal MijnDokter nimmer aansprakelijk zijn jegens de arts en/of derden, tenzij en uitsluitend voor zover dwingend recht anders zou bepalen.
7.3 De arts erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de applicatie op grond van dit artikel 7 inhoudt dat de applicatie (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de arts en zijn/haar patiënten. MijnDokter aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de gevolgen van het afsluiten of blokkering jegens de arts of derden, waaronder patiënten.

8. Eigendom van informatie en data
8.1 De patiënt, dan wel de arts behouden de eigendom over alle informatie die zij via gebruikmaking van de applicatie communiceren.
8.2 MijnDokter zal geen gebruik maken van de betreffende informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. MijnDokter kan ook geen kennis nemen van de inhoud van de berichten die de patiënt en de huisarts uitwisselen.

9. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging
9.1 MijnDokter hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de applicatie worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van MijnDokter zoals deze ter beschikking staat in de mobiele applicatie.

10. Overeenkomsten tussen de huisarts en de patiënt
10.1 De patiënt is verplicht een overeenkomst met de huisarts te sluiten alvorens de patiënt middels de applicatie kan communiceren met de huisarts.
10.2 Overeenkomsten die tussen de patiënt en de huisarts tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de patiënt en de huisarts. MijnDokter treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij de overeenkomst tussen de patiënt en de huisarts. MijnDokter is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de patiënt en de huisarts.
10.3 MijnDokter garandeert op geen enkele wijze dat er tussen de patiënt en de huisarts een overeenkomst tot stand komt en is niet aansprakelijk voor het geval de patiënt en de huisarts geen overeenkomst sluiten.
10.4 De huisarts vrijwaart MijnDokter voor alle claims van patiënten en derden die in verband staan met een overeenkomst zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

11. Aansprakelijkheid
11.1 MijnDokter sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de patiënt voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

12. Intellectuele (eigendoms-)rechten
12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de applicatie, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van MijnDokter en alle in de applicatie aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij MijnDokter, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

13. Overdracht rechten en verplichtingen
13.1 MijnDokter is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst met de arts voor de applicatie aan een derde over te dragen. De arts zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld en de arts heeft de mogelijkheid om de Gebruikersovereenkomst op dat moment te beëindigen.
13.2 De arts is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de gebruikers- overeenkomst voor de applicatie met MijnDokter aan een derde over te dragen.

14. Beëindiging en gevolgen
14.1 MijnDokter kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. MijnDokter is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van dit lid 1.
14.2 De beëindiging van de gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat de MijnDokter het gebruik van de applicatie afsluit en de gebruikersaccount van de arts wist.

15. Overige bepalingen
15.1 Indien een bepaling van de gebruiksovereenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
16.2 De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Geregistreerd partner